СТЕНОГРАФИРАНЕ НА МУЗИКА - СИСТЕМА "СТЕНОТОН"
инж. Соломон Куюмджийски

Графичното изобразяване на музикалния звук има многовековна история и развитие. Традиционно и универсално в наши дни се приема записването с ноти върху петолиние. Чрез това писмо се получава достатъчно точна интерпретация на музикални изрази от отделен тон до тонова поредица, акорди и музикални фрази, които са елементите на музикалните творби.

Системата "Стенотон", подобна на стенографията за записване на човешка реч на съответен език, има за принцип минималното графично изобразяване на музикалната фраза. При стенографията се изобразяват съкратено букви, думи и изрази. При "Стенотон", поради специфичното изобразяване на тоновете, не се налага да се ползва петолинието и то изцяло се отхвърля. Това обстоятелство изключително облекчава музикалното записване и го прави възможно дори в тъмна зала, по време на концерт, филм или при наблюдение на театрална пиеса, опера и пр. Записването има характерните белези на стенографирането на говор по време на неговото произнасяне.

Музикалното факсамиле на "Стенотон" (музиграмата) може да се използва директно за музикално изпълнение на всякакъв инструмент или глас, а също и да се дешифрира в традиционно нотно писмо (върху петолиние). Дешифрираната музиграма дава пълните възможности за композиционна обработка във всички познати форми.

За този, който ще изучава, усвоява и практикува "Стенотон", е необходимо да бъдат налице следните предпоставки:

 • Обща музикална култура и музикална памет.
 • Добри познания за традиционното нотно писмо.
 • Музикален слух с вярна преценка за интервалите между тоновете с различна височина. Не е необходим абсолютен слух, тъй като музикалната фраза може да започне от който и да е тон.
 • Развито чувство за точно отразяване на основните теми на музикалната творба.

При "Стенотон" се използват само бяла хартия и молив или химикалка, както при водене на записки на обикновено или стенографско писмо. Чрез подходящо избраните знаци и прилаганите правила на "Стенотон", съобразявайки се с ограниченото време, слушателят записва музикалното изпълнение монофочно (едногласно). Полифоничното отразяване евентуално е възмож­но след дешифрирането на музиграмата.

"Стенотон" е предназначена за ползване предимно от специа­листи по музика (композитори, инструменталисти, певци, музи­колози, студенти по музика), но системата може да се усвоява ус­пешно и да се прилага от всички любители на музиката, отговаря­щи на изброените по-горе пред­поставки. Не са необходими ни­какви предварителни познания или квалификация по стеногра­фия на обикновено писмо.

Бързината и лекотата на за­писване по "Стенотон" дават въз­можност на слушателя, респ. на музиканта:

 • по време на изпълнението да си отбелязва музикални фрази и мотиви, които намира за инте­ресни.
 • да отбелязва, независимо от ограничените условия, при ко­ито се намира, свои  музикални фрази, за да ги ползва при ком­позиране на музикални творби.
 • да записва бързо части от нотирани творби, които го инте­ресуват.
 • да дешифрира записките си от "Стенотон" на традиционното нотно писмо за ползване и обра­ботка.
 • да  интерпретира  вокално или на музикален инструмент за­писките си.

Усвояването и разпростра­няването на "Стенотон" ще пови­ши интереса на всеки за осигуряване на по-близък контакт при общуването с безсмъртното и неувяхващо изкуство - музиката, при това без допълнителни тех­нически средства и апаратури.

Изучаването и усвояването на "Стенотон" зависят от интен­зивността, редовността на зани­манията и анализирането на музиграмите.

От методическа гледна точка материалът за изучаване на "Сте­отон" е разпределен в следната последователност:

 • Основни знаци.
 • Знаци за полутонове, трайности на тоновете и паузи.
 • Правила за преписване от традиционно нотно писмо на "Стенотон" (при необходимост).
 • Приложение на "Стено­тон" при слухово възприемане на музикално изпълнение.
 • Отбелязване особености на ритъма, музикални варианти, бързи пасажи и др.
 • Отбелязване на специфич­ни тембри и звукови ефекти.
 • Примери на "Стенотон" от прочути музикални творби.

 

Ето музиграма на автора на статията, записана по време на концерт на Софийската филхар­мония в зала "България" - Со­фия. Тя отразява основна тема на "Българска сюита" от Панчо Владигеров.

В традиционното нотно писмо тя е отразена  в партитура на творбата така:


Системата "Стенотон" е ре­гистрирана от мен с наименова­нието "Музикален   бързопис"   в Агенция "Авторско право" през 1983 г. От тогава активно съм я практикувал и съм давал съвети по нея. Пълният текст на система­та обхваща 10 лекции с примери и упражнения, всяка от които трае 90 минути.

В заключение отбелязвам че системата Стенотон е новост в Световната музикална литература. Тя е оригинална, полезна, практична и заслужава широко популяризиране и прилагане не само в страната ни, но и в чужбина.

За повече информация ин­тересуващите се от системата "Стенотон" могат да се обърнат към мен.

инж. Соломон Куюмджийски
на адрес: София 1000,
ул. Бенковски 4,
или на телефон 02-987-99-40

БИОГРАФИЯ
на инж. Соломон Куюмджийски

Роден на в гр. София, на  31.01.1925 г.
Завършва основно училище "Епископ Софроний" - София с класен наставник писателя Цецко Цветанов (с псевдоним Косе Босе), редактор и издател на списание "Въздържателите" - София. В това списание Соломон публикува разказ за нещастията в семейство с баща - алкохолик.

Средно образование получава в Пета Софийска мъжка гимназия и в средното техническо училище - "Цар Борис III" - София. Попадат му от роднини учебници по стенография от Антон Безеншек по системата Гателсберг, които изучава подробно и ги прилага. След това записва и завършва курсове по стенография при известния педагог Иван Джангозов (1955 г.).

С музика се занимава от 1938 г. Взема уроци по цигулка при Константин Константинов (преподавател по музика в V-та мъжка гимназия и в музикалната академия). Постъпва като цигулар в Еврейския симфоничен оркестър под диригенството на Марио Мемаше - Бронца.

Поддържа близки връзки с композитора Жул Леви, от които получава поощрение за системата "Стенотон". Поощрен е и от професор Стефан Лазаров, който  в свое изказване пропомни, че и композитора Хектал Берлиоз изпитвал неудобство от бавния нотопис върху петолиние.

Из между хобитата заслужава да се споменат плуването (в басейн Дианабад, София), там става съдия по плуване в градски състезания. Туризъм - два пъти месечно се е изкачвал до Черни Връх на Витоша.

Чужди езици е изучавал в частни уроци - руски, немски, френски, английски, испански, италиански и унгарски.

Работи като проектант в Промпроект, Минизаводпроект, ИТИС. Пенсеонира се в 1988 г.

През 1943 г. е изселен в гр. Пазарджик, от който се връща в София през 1944 г.

Лекции

в *.pdf формат

 • Лекция 1 - Основни знаци

  изтегляне (2.32 MB)

 • Лекция 2 - Знаци за полутонове, трайности на тоновете и паузите

  изтегляне (2.33 MB)

 • Лекция 3 - Правила за преписване от традиционно нотно писмо на "Стенотон"

  изтегляне (2.90 MB)

 • Лекция 4 - Прилагане на "Стенотон" по време на слушане на музикално изпълнение

  изтегляне (2.97 MB)

 • Лекция 5 - Отбелязване на особености в ритъма, мелодични варианти, бързи пасажи и др.

  изтегляне (1.83 MB)

 • Лекция 6 - Отбелязване на различни тембри и звукови ефекти

  изтегляне (1.47 MB)

 • Лекция 7 - Примери с откъси от прочути музикални творби

  изтегляне (1.91 MB)

 • Лекция 8 - Вариантни възможности по приложението на "Стенотон" и препоръки за удобно и четливо записване

  изтегляне (2.00 MB)

 • Лекция 9 - Примери на записване със "Стенотон" на музикални творби от различен жарн

  изтегляне (1.91 MB)

 • Лекция 10 - Преговор на правилата и схемата на срещаните тоналности

  изтегляне (1.91 MB)

Контакти

инж. Соломон Куюмджийски • София 1000, ул. Бенковски 4,
 • 02 987 99 40
 • sk@stenoton.com

Shorthand of Music "Stenotone"
System by Eng. Solomon Kuiumdjiski

The graphical representation of musical sound has developed over a centuries-long history. The traditional and, today, universal system of musical representation is notation on the staff. This form of writing lends itself to the possibility of achieving an adequate interpretation of musical expressions from one separate tone to tone succession, chords and musical phrases, all of which are elements of musical works.

The "Stenotone" system, similar to the shorthand for respective languages, has the principle characteristic of representing the musical phrase with minimal graphics. In shorthand, the images of letters, words and expressions are short. In "stenotone", because of specific representation of the tones, it is not necessary to use the staff and it is thus eliminated. The absence of a staff remarkably facilitates the notating of the music and gives one the possibility to do so in a dark hall, during a concert, film, theatrical production, opera, etc. The notation has the characteristics of speech shorthand during the time of its pronunciation.

The "Stenotone" facsimile (the musigram) can be used directly for musical play on any instrument or by voice. It can also be extended into the traditional notation (on a staff). The extended musigram gives rich possibilities for compositional treatment and arrangements in all well-known forms.

The following preconditions must be met before one can acquire and practice "Stenotone":

 • general musical education and musical memory;
 • good knowledge of traditional musical notation;
 • an ear for music with correct estimation of the intervals between tones with different pitch, thought it is not necessary to have perfect pitch because musical phrases can begin from any tone; and
 • a strong sense for accurately reflecting the main themes in a musical work.

The only tools necessary for "Stenotone" are white paper and a pencil or ball-point pen, as in notating traditional shorthand. By means of appropriate chosen signs and the applied rules of "Stenotone," keeping in mind the limited time, the listener writes the musical performance in monophony. A polyphonic version can be made after the extension of the musigram.

"Stenotone" is intended for use mainly by music specialists (composers, instrumentalists, singers, musicologists, students of music), but the system can be successfully acquired and used by all music lovers, who fulfill the aforementioned preconditions. No prior knowledge of traditional shorthand is necessary.

The rapidity and ease of writing in "Stentotone" enables the listener to achieve the following:

 • to note down all interesting figures and musical phrases during a performance;
 • in the absence of restrictive conditions, to note down his own musical phrases for use in composing works;
 • to write quickly parts of notated works of interest to him;
 • to extend his notes from "Stenotone" to traditional notation for various arrangements or use; and
 • to interpret his notes vocally or on musical instrument.

The acquisition and dissemination of "Stenotone" will increase the interest of everyone and ensure the closest contact and association with the immortal art of music, without additional technics or equipment. The learning and acquisition of "stenotone" depends on the intensity and regularity of study and on the analysis of musicgrams.

From the methological point of view, the material for the study of "stenotone" is distributed in the following order:

 • basic signs;
 • accidentals, values and pauses;
 • rules for transcription from traditional notation into "Stenotone" (if necessary);
 • application of "Stenotone" during aural impressions of musical performance;
 • noting the peculiarities of rhythm, variations, fast passages, etc.
 • noting of specific timbres and sound effects; and
 • examples of "Stenotone" for famous musical works.

 

The following is the musicgram, notated by the author of this article during a concert of the Sofia Philharmonic Orchestra at Bulgaria Hall, Sofia. It reflects the basic theme of "Bulgarian Suite" by Pancho Vladiguerov.

In traditional notation it is written in the following manner:


The "Stenotone" system is registered by myself with the title "musical fast-writing" in the Jusautor Agency, 1983. Thereafter, I have practiced it and have given lectures on its use. The complete text of the system includes ten lectures with examples and exercises, each 90 minutes in duration.

In conclusion, I draw attention to the "Stenotone" system as a novelty in the world of musical literature. It is original, useful, and practical and it merits a wide usage not only in our country, but abroad.

For additional information:

Eng. Solomon Kuiumdjidski
Ul. Benkovski 4
Sofia 1000
Bulgaria
Phone: +359 2 987 99 40

© 2024